Statut

12.08.2007

Poniżej znajdą Państwo Statut stowarzyszenia, którego założenia stanowią podstawy dla celów realizowanych przez Dom Kaukaski w Polsce.

DOM KAUKASKI W POLSCE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Stowarzyszenie noszące nazwę Dom Kaukaski w Polsce, zwane dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

2. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona i może być używana w tłumaczeniu na inne języki.

§ 2

1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanych dla niesienia pomocy w porozumieniu i współpracy pomiędzy narodami Kaukazu.

2. Siedzibą stowarzyszenia jest Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3

Dla właściwego zrealizowania swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju, na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i zostaje powołane na czas nieokreślony.

2. Stowarzyszenie ma prawo używania pięczęci, odznak, emblematów na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników lub powierzać zadania zlecone.


ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I FORMY DZIAŁANIA

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Popularyzacja wiedzy o historii, tradycjach, kulturze, gospodarce i aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w regionie Kaukazu.
 2. Inicjowanie i wspieranie współpracy naukowej, naukowo-technicznej, kulturalnej, społecznej i politycznej pomiędzy Polską a narodami Kaukazu w szczególności z Armenią, Gruzją oraz Azerbejdżanem.
 3. Wspieranie dialogu, porozumienia i współpracy pomiędzy narodami Kaukazu.
 4. Wspieranie przedstawicieli społeczności Kaukaskich mieszkających w Polsce.
 5. Wspieranie programów pomocowo - rozwojowych w regionie

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. Utworzenie specjalistycznej biblioteki gromadzącej publikacje książkowe, filmowe, elektroniczne oraz czasopisma związane z regionem Kaukazu.
 2. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań, wykładów oraz odczytów i innych wydarzeń naukowych i edukacyjnych.
 3. Organizowanie wystaw, koncertów, festiwali oraz innych wydarzeń kulturalnych i artystycznych.
 4. Udzielanie pomocy absolwentom, studentom i doktorantom pochodzącym z państw Kaukazu. Organizowanie wymian studenckich i naukowych pomiędzy Polską a Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją.
 5. Popularyzację wiedzy o Kaukazie, działalność wydawniczą i promocyjną; współpracę informacyjną z mediami z Kaukazu.
 6. Organizowanie wyjazdów grup turystycznych, artystycznych, gospodarczo-handlowych, sportowych oraz innych wyjazdów specjalistycznych, służących realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
 7. Inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami z Kaukazu a organizacjami z Polski.
 8. Współpraca z diasporami: ormiańską, azerską i gruzińską w Polsce i na świecie.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

1.Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenie.

2.Członkami stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polski oraz, cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium RP lub obywatele innych państw.

§ 10

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

członków zwyczajnych,

członków wspierających,

członków honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem Polski lub cudzoziemiec mieszkający w Polsce, który zadeklaruje współpracę i pomoc w zakresie realizacji celów stowarzyszenia, a także przedstawi pozytywną opinię dwóch członków stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna i fizyczna będąca obywatelem Polski lub innego państwa i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd.

§ 13

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna będąca obywatelem Polski lub innego państwa, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia lub celów statutowych stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków zwyczajnych stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

wybierać i być wybieranymi do władz stowarzyszenia,

zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności stowarzyszenia,

korzystać z pomocy i zaplecza stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach stowarzyszenia z prawem głosu,

posiadać legitymację stowarzyszenia i nosić odznaki stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,

regularnego opłacania składek na rzecz stowarzyszenia,

czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych stowarzyszenia,

dbania o mienie stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 16

1. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 17

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręcę Zarządu,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne
 3. wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie uczestniczenia w pracach stowarzyszenia,
 • z powodu niepłacenia składek przez okres pół roku,

§ 18

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych odrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19

Władzami stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia,
 2. Zarząd stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna

§ 20

1. Wybory do władz stowarzyszenia odbywają się na Walnym Zebraniu w głosowaniu jawnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.

2. W wypadku braku quorum Zarząd zwołuje zebranie w drugim terminie. W takim wypadku Uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

3. Kadencja wszystkich wadz wybieralnych stowarzyszenia trwa trzy lata.

4. Członkowie mogą być wybrani do władz stowarzyszenia na więcej niż jedną kadencję.


WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 21

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 22

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajnym i nadzwyczajnym.

§ 23

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd stowarzyszenia. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 24

1. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w miarę potrzeb. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

3. Uchwaly Walnego Zgromadzenia stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia. W wypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. W takim wypadku uchwały zapadają zwyklą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków. Powyższe nie dotyczy uchwał w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania stowarzyszenia.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. ustalenie kierunków i programu działania stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz stowarzyszenia,
 4. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 8. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia lub jego władze,
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 26

1.Zarząd reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz, jest powołany do kierowania całą działalnością stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

2.Zarząd składa się od 3 do 5 osób wybieranych na Walnym Zebraniu.

3.Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa.

4.Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji nie równego rozłożenia głosów decyduje glos Prezesa.

5.Posiedzenie Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

6.Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. kierowanie całokształtem działania stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 3. sporządzanie planów działania i budżetu stowarzyszenia,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia,
 5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 6. podejmowania uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 7. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 8. ustalania wysokości wynagrodzenia pracowników stowarzyszenia,

KOMISJA REWIZYJNA

§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu stowarzyszenia,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz występowanie do Zarządu z wnioskiem wynikającym z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. Składanie wniosków o udzielenie lub odmowy udzielenia absolutorium dla władz stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań, ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 30

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach stowarzyszenia ani być pracownikami stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą brać udziału w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu zatwierdzonego na Walnym Zebraniu.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 31

W razie gdy skład władz stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I FUNDUSZE

§ 32

1. Źródłami powstania majątku stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z dotacji prywatnych, zbiórki publiczne,
 3. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, zlecenia, usługi, środki zewnętrzne i granty

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie stowarzyszenia.

§ 33

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictwa w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.


ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 34

1. Uchwalenie statutu, jego zmiany oraz uchwalę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia wybiera likwidatorów i określa przeznaczenie pozostalego majątku stowarzyszenia.

3. Majątek może być przekazany organizacji mającej podobne cele statutowe.


Zarząd:
Prezes: Dr Hijran Aliyeva-Sztrauch
Członek Zarządu: Aleksandra Gryźlak
Członek Zarządu: Jerzy Lubach